Bestyrelsesmøder

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde: Endnu ikke fastlagt

 

OBS !! Husk at alle bestyrelsesmøder er åbne. Du skal dog tilmelde dig. Det kan du gøre ved at


Referater
Referat af det 16. bestyrelsesmøde hos Bjarneden 1. juni 2004.
Deltagere: Jacob, Klaus, Bjarne, Poul, Christian, Bente og Leif.

Dagsorden: 1. Aktiviteter
2. Politisk landskab
3. Hjemmeside
4. Nyhedsbrev
5. Miljøtrafikuge
6. Diverse


Ad 1.
• Der skal følges op på tidligere stillede spørgsmål til politikere i Københavns Borgerrepræsentation. Politikerne skal spørges, om man er tilfredse med behandlingen af de Nordvestlige bydele i den metro-debat, der har foregået indtil nu. Poul udarbejder oplæg til spørgsmål. Det er planen, at de modtagne svar skal danne grundlag for en artikel.
• Der skal udarbejdes svar til Kommunestrategiplanen. inden den 27/6. Jacob laver udkast til svar.
• Jacob søger at få kontakt til Lars Kramer Mikkelsen.

Ad 2.
Christian har udarbejdet en matrix dækkende politikere, der er valgt eller bosiddende i vores område. Listen rundsendes.

Der har ikke været kontakt til politikere i Gladsaxe.

Ad 3.
Det er åbenbart svært via vores hjemmeside at finde ud af, hvordan man kommer i kontakt med os. Derfor blev det besluttet, at kontaktsiden udvides til at omfatte hele bestyrelsen – med billede.

Ad 4.
Nyhedsbrev udsendes fredag i indeværende uge.

Ad 5.
Bjarne søger om midler til en metrosøjle. Ansøgningen sendes 2/6.

Ad. 6.
Poul prøver at få noget i gang med hensyn til klistermærker. Christian undersøger priser til trykning.

Næste møde: Onsdag den 30/6 kl. 19.30 hos Christian.


17/6 2004. Leif

Referat af det 15. best. møde i Nextmetro hos Klaus, 20. april kl. 19.30
REFERAT/MAILLISTER
Der har været lidt tvivl om mailadresser og direkte modtagere af informationer og referater fra B-møder.
Det blev derfor aftalt, at en primær forsendelsesgruppe består af følgende personer, idet enhver selvsagt kan
frabede sig at stå på denne lige så vel som at nye relevante personer kan tilføjes:
Jacob, Christian, Bjarne, Bente, Leif, Hans, Klaus, Poul og Vagn.
Adressen på Vagn er ukendt for undertegnede hvorfor Christian bedes videresende.

Det blev aftalt, at vi fremover skal anvende domænet nextmetro.dk når vi sender korrespondance. Alle bedes derfor
genkalde sig mail afsendt af Klaus den 27. marts, der forklarer hvad man skal gøre for at kunne modtage
og afsende mail på formen fornavn.efternavn@nextmetro.dk. Skulle forklaringen i denne mail give anledning til
spørgsmål, skal der tages kontakt til Klaus, hvorefter han vil udrede evt. misforståelser.

Desuden blev det besluttet, at referat fra Generalforsamling bør sendes til diregent Dan Wandahl inden det kan
betragtes som endelig godkendt. Bjarne vil sørge for dette.

Endelig blev det besluttet, at referaterne fra B-møder netop skal være så fyldige, at de enkelte punkter giver selvstændig mening for personer, der ikke har været til stede på møderne. Ligeledes skal aktivitetspunkter altid have tilknyttet en ansvarlig person i referatet.

STATUS PÅ POLITISK ARBEJDE
Jacob havde ved flere lejligheder forsøgt at kontakte John Brown fra Gladsaxe, for at få afklaret en evt. interesse for at samarbejde. Desværre endnu uden held.

Christian følger op på henvendelse fra Jakob Hougaard for borgerrepræsentationen, Københavns Kommune, der ved tidligere lejlighed har udtrykt ønske om at udveksle synspunkter med NextMetro

Jacob tager kontakt til Niels Elfstrøm, formand for handelsstandsforeningen, der har indmeldt sig i NextMetro. Målet er at få afdækket muligheden for evt. samarbejdsflader.

Christian sørger for at lave visitkort til alle medlemmer af Bestyrelsen. Arbejdet afventer, at de nye mailadresser kommer endelig på plads, hvorfor der er en ekstra grund til at gennemgå de trin Klaus har gjort rede for i mail af 27.3

Bjarne sørger for, efter koordinering med Bente og Poul, at der foreligger en præcis status på arbejdet med logo til brug for butiksmedlemsskaber til næste møde.

Chrstian udarbejder et 'politisk landkort' over foreningens politiske interessenter. Landkortet skal f.eks. bestå i kontaktdata på relevante aktører, udvalg og organer såsom folketingets trafikudvalg, HUR etc. Hvert organ bør være understøttet af en kort angivelse af organets resort/hovedopgave.

LESSONS LEARNED FRA AMAGERSAG + BREV TIL LKM
Mailudveksling i relation til sagen om amagermetro såvel som foreningens holdninger aktualiseret af brev til LKM gav bestyrelsen anledning til at drøfte ønsket fremgangsmåde i lignende fremtidige tilfælde. Udfordringen består i en fastlæggelse af foreningen politik i sager, hvor synspunkter går i så forskellige retninger, at det reelt er umuligt at udlede kvardratroden heraf. Udfra et ønske om at opnå synlighed blev det konkluderet, at alle i bestyrelsen har udtaleret i forhold til 3. part. Prisen herfor kan selvsagt være lidt divergerende udmeldinger ud i nuancen idet det samtidig ligger klart, at synspunkter der er, eller kan være, i konflikt med foreningens hovedstandpunkter bør afklares i bestyrelsen på forhånd.

MÆRKEDAGE FOR KOMMENDE ÅR
Miljøtrafikugen der formentlig afholdes i uge 39 blev udpeget som en naturlig aktivitet at koble sig på. Bjarne undersøger rammer og muligheder for afsendelse af en projektansøgning, idet det i første omgang er planen at få skabt en 'metro-søjle-attrap' i naturlig størrelse. Gerne i en form der sikre mobilitet/genanvendelse.

EVT
Jacob sender udkast til nyhedsbrev inden næste møde

Klaus sender medlemsliste til Jacob, der herefter vil kontakte evt medlemmer, der har tilkendegivet, at de ønsker at gøre en aktiv indsats for foreningen.

Jacob kontakter Alex Heig fra Bispebjerg Lokal TV med henblik på at lave en udsendelse.

For dette referat, Jacob, 260404


Ad b)

Vedhæftede er udkast til brev til LKM. Kommentarer til brevet bedes rettes senest den 30. april
hvorefter brevet betragtes som godkendt. På forhånd bedes alle genkalde sig forudgående drøftelser på bl.a. Generalforsamling og i den sammenhæng tænke på, at indholdet er et kompromisforslag mellem ganske
divergerende synspunkter i foreningen.

Mvh
Jacob

Referat af det 14. best. møde i Nextmetro hos Jacob, 3. marts kl. 19.30
Til stede:
Christian, Bente, Jacob, Klaus, Bjarne og Hans

1:
Forrige referat kunne godkendes.

2:
Der skal skrives et brev til Lars Kramer, om at få udvidet undersøgelsen
af cityringen til også at omfatte udvidelse mod nordvest, samt eventuelt
en simplere cityring. Jacob laver et forslag.

3:
Jacob vil kontakte John Brown Brabrant Althoff Andersen i Høje Gladsaxe,
for at få Gladsaxe folkene til at arbejde med.

4:
Christian undersøger muligheden for at få lavet Nextmetro visitkort.

5:
Bente taler med Poul om vores logo.

6:
Der skal laves et landkort over politikere. som kunne være interessante
partnere.

7:
Der blev diskuteret om vi skal kunne sende mail direkte under Nextmetro,
i stedet for nu hvor mange bruger arbejdspladsens mail. Klaus foreslog
også helt at skifte host på internettet.

8:
Næste møde:
Tirsdag den 20. april kl. 19.30 hos Klaus, Højlandsvangen 5

Hilsen Hans

Referat af det 13. best. møde i NextMetro, den 16. februar 2004 Jacob

Til stede: Leif Kaare Jensen, Bente Mortensen, Klaus Sørensen, Christian
Hesselberg, Jacob Primault, Poul Høegh-Østergaard, Bjarne Lillethorup og Vagn
Lauridtsen

1. Godkendelse af referat
Referat fra møde 20/1-2004 blev godkendt.

2. Generalforsamling 23/2-2004
Indkaldelse ER udsendt (KS).
KS sende email-reminder torsdag eller fredag.
Dan Manndahl har indvilliget i at være dirigent.
BL tager referat.
CH producerer et opslag om mødet med Peter Koch Andersen til biblioteker og
butikker.
Formandens beretning skal strammes lidt op vedr. fremtiden (LKJ).
Regnskabet blev revideret, godkendt af bestyrelsen og underskrevet.
Kontingentet foreslås uændret.
LKJ ønsker som fremført på sidste møde ikke at fortsætte som formand. JP
stiller op til formandsposten. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (BM, KS, CH og HW)
genopstiller. Som revisor genopstiller PHØ og LKJ nyopstiller.

3. Møde med Lars Kramer Mikkelsen
Lars Kramer er positiv over for at stille spørgsmål til trafikministeren vedr.
alternative linieføringer m.v. Der arbejdes videre med henblik klargøre
materiale baseret på en kort cityring med en sidebane til Nørrebro st, og
naturligvis med mulighed for udbygning til Brønshøj og Gladsaxe.

4. Strategi- og aktivitetsplan
LKJ udarbejder oplæg til generalforsamlingen.

5. Evt.
Nu er Gladsaxe endelig begyndt at rykke. Lars Abel og Henrik Sørensen (begge
konservative medlemmer af Gladsaxe kommunalbestyrelse) har skrevet indlæg i
Gladsaxes lokalpresse. BM tager kontakt vedr. tættere samarbejde.

Referent:
Christian Hesselberg

Referat af det 12. best. møde i nextmetro, 20. januar hos Christen,
Til stede

Bente, Bjarne, Christen, Christian, Hans, Jacob, Klaus, Leif.

1: Dagsordenen kunne godkendes

2: På det forrige referat manglede angivelse af dato.

3: Nyhedsbrev. Der er tilfredshed med at nyhedsbrevet er kommet ud.

4: Høringssvar er sendt til HUR og Leif har fået svar.

5: Cityring.
Der er kommet en rapport om cityringen, der ikke nævner de nordvestlige
bydele med et ord.
Der bliver behov for mere direkte kontakt til politikere og fagfolk for
at finde ud af hvad der er ved at blive besluttet.

6:
Kommende gæster.
Michael Dormer, med i gruppen der arbejder med cityringen, og Martin
Lidegård.

7:
Besøg hos Lars Kramer.
Poul, Jacob, Christian og Leif den 3/2 kl. 16:00.

8:
General forsamling.
Finder sted den 23 feb. kl. 19:30 i Pilegården. Indkaldelse skal laves
næste mandag.
Som dirigent blev foreslået Dan Wandahl.
Referant Hans eller Bjarne.
Leif sender beretning ud inden 23/2.
Regnskabet sendes ikke ud.
Kontigent uændret.
Foreningen giver kaffe, og eventuelt kommer Michael Dormer.
Af tidsmæssige grunde er Leif nødsaget til at trække sig som formand og
i det hele taget fra bestyrelsen.
Ny formand må vælges.


9:
Hjemmesiden
Høringssvar er lagt ud. Klaus er ikke interesseret i at fortsætte som
webmarster, Christian overvejer at overtage.

10:
Økonomi.
Der er flere medlemmer som endnu ikke har betalt. De får endnu en chance
i forbindelse med generalforsamlingen.

11:
Næste møde.
16/2 hos Jacob, Degnemose alle 25 kl. 19:30.

Hilsen Hans

Referat af det 11. best. møde i Nextmetro hos Bente.
Til stede
Bente, Leif, Klaus, Christen, Vagn(repræsenterende Nørrebros lokalråd),
Christian, Poul, Bjarne og Hans.

1:
Forrige referat blev godkendt.

2:
Der var gode resultater fra åbningen af Vanløse metroen. Der blev taget
billede af overborgmesteren med kort over vores linie.

3:
Der skal arbejdes på et tættere samarbejde mellem de forskellige områder
som metroen gennemløber. Bl.a. vil Christen forsøge at få kontakt med
borgmesteren i Gladsaxe.
Imidlertid rejste både Christen og Vagn spørgsmålstegn ved om den
linieføring Nextmetro arbejder for er den rigtige set fra hhv. Søborg og
Nørrebros synspunkt. Begge vil foreslå en mere direkte linieføring mod
city. Det førte til en længere snak om den rette rute. Når den gamle ide
om Nørrebrogadelinien er skrinlagt skyldes det at den er skudt i sænk af
Ørestadsselskabet, der i den foreløbige rapport skriver:
"Nørrebro kunne isoleret set have været betjent enklere med en afgrening
på Frederiksbergbanen mellem Nørreport og Søerne. Passagerbelastningen
på Frederiksbergbanen er imidlertid så høj, at det vil være
uhensigtsmæssigt at "undvære" tog til at betjene en
Nørrebro-afgrening... På grund af metroens høje rejsehastighed betyder
"omvejskørslen" i cirkellinien relativt lidt."

4:
Der laves et fælles svar til HUR som redigeres af Jacob. Kan indeholde
bidrag fra både Gladsaxe og Nørrebro.

5:
Hjemmesiden. Der er nye tekster på vej.

6:
Der skal arbejdes på et møde med Lars Kramer. Poul vil kontakte Claus
Fenger med henblik på det grafiske.

7:
Næste møde i starten af december hvis Lars Kramer kan, ellers 20. januar
kl. 19:30 hos Christen, Holmevej 54 i Søborg.


Hilsen Hans

[Til top..]

Referat af det 10. bestyrelses møde i Nextmetro 2/10 2003, hos Klaus

Herunder et kort 'handlingsorienteret' referat:

Vurdering af begivenheden 'Vanløse åbner', herunder muligheden for fysisk placering mv.: Leif. Aktiviteten er gennemført. Min holdning til gennemførelse udfra den viden, der nu er opstået svarer iøvrigt til Pouls. Den type begivenheder bør vi deltage i, hvis vi skal kunne se vores medlemmer i øjnene.
Planche der forstørrer den linieføring vi har på vores folder. Om muligt til A1: Leif. Aktiviteten udestår.
Befolkningstæthedsplanche, der fjerner det røde fra cirklerne: Poul. Aktiviteten er undersøgt, men skaber behov for ny stillingtagen
Buslinier rangordnet i forhold til antal passagerer: Kan f.eks. hentes fra HURs årsrapport. Alle: Aktiviteten udestår.
Planche med 'hovedbudskaber' af politisk art: Blev der udpeget en ansvarlig? Aktiviteten udestår.
Bud på 'nøgletal' i form af bus og metros transporttid for strækningen Brønshøj Torv - Nørreport. Jacob. Aktiviteten udestår.
'Mandsopdækning' af den rapport, der sendes i høring i løbet af få dage: Bente: Begivenhed er endnu ikke indtruffet
Næste møde er i øvrigt planlagt hos Bente den 12. november
De punkter der er udestående afventer rimeligvis en fælles vurdering af, om vi tropper op i Vanløse eller ej. Er der truffet en endelig afgørelse?

For dette referat, Jacob

[Til top..]

Referat af det 9. bestyrelses møde i Nextmetro, 11/9-2003 hos Leif
Referat af bestyrelsesmøde i NextMetro, torsdag 11/9-2003 kl. 19.30 hos
formanden, Bytinget 2, Brønshøj
Til stede:
Leif Kaare Jensen
Klaus Sørensen
Christian Hesselberg
Bente Mortensen
Poul Høegh Østergaard
Bjarne Lillethorup

1. Sidste referat
Referatet fra 14/8-2003 var udsendt pr. mail og blev godkendt.

2. Status/NextMetro
Hjemmesiden:
Mangler opdatering med referater og aktionsliste. Ansv. Klaus
Klaus opfordrede alle til at besøge www.kraemmermarked.dk for at se det nye
design, som vores hjemmeside vil blive ændret til.
Der mangler generelt tekst/information. Jacob Primault er ansv. for resumeer
m.v.

Nørrebro Lokalråd:
Christian har holdt en kort præsentation for Nørrebro Lokalråd og de har meldt
sig ind.

Gadespejlet:
Pouls artikel er nu udkommet. Beboerforeningen bag bladet har givet udtryk for
at de vil melde sig ind.

3. Status/Cityring m.v.
Leif har haft kontakt med Erlandsen fra Ørestadsselskabet, som meddeler at der
er en screeningsrapport på vej gennem systemet.

4. Modrapport
Hans og Bjarne har mødtes. Efter nogen diskussion om vi overhovedet skal
udarbejde en modrapport var der enighed om at Hans og Bjarne arbejder videre
herpå. Det bør overvejes om vi kan lægge en opgave ud til KUs/DTUs/RUCs
specialebutikker.

5. Miljø- og trafikuge
Bjarne meddelte at vi ikke har fået en bevilling fra kommunen, primært fordi
vi søgte for sent.
Der er offentligt politisk debatmøde i Pilegården 17/9 med Winnie Berntson og
Mogens Lønborg.
Leif skriver opråb til medlemmerne om at komme og stille kritiske spørgsmål.
Klaus sætter opråbet på hjemmesidens forside. Hvis lokalavisen ikke deltager
på mødet, så sender Poul en artikel.
Det blev besluttet, at vi ikke deltager i arrangementerne på torvene 19/9.

6. Breve til politikere m.v.
Leif, Poul og Christian skal snarest mødes for at forfatte og sende brevene
ud.
Der bør samtidig forfattes en pressemeddelelse som er klar til udsendelse, så
vi kan svare samme dag som resultatet af de igangværende undersøgelser
offentliggøres. Det kan lade sig gøre fordi vi allerede "ved" hvad
konklusionerne bliver.

7. Lobbyarbejde
Bente kontakter Svend Milters for at vejre hvor vinden blæser.

8. Økonomi
Klaus meddelte at der er ca. kr. 3.200 i bank og kasse.

9. Klistermærkater
Vi har endelig fået CD-ROM'er fra Claus Fenger med grafik m.v.
Christian fik dem og udarbejder lay-out og indhenter tilbud.

10. Aktiviteter
Leif kontakter Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe for at få dem som
medlemmer.
Leif finder ud af hvem hos Ørestadsselskabet, der er ansvarlig for
aktiviteterne ved åbning af Vanløse St.

11. Evt.
Næste møde tirsdag 30/9 hos Klaus

Referent
Christian Hesselberg

[Til top..]

Referat af det 8. bestyrelses møde i Nextmetro, 14/8 2003 hos Bjarne
Til stede Leif, Bjarne, Christian og Hans

1: Det forrige referat kunne godkendes, men det er ikke på nettet.

2: Vi har haft artikler i adskillige aviser, Lokalavisen 15/7 og JP
København 30/6. Senere følger også en artikel i gadespejlet.

3: Nyhedsbrev er udsendt.

4: Aktivitetsliste:

a: jakker udgår.

b: Klistermærker hænger fortsat. Claus Fenger må antages at være ude af
sagaen, men Leif vil forsøge at få en cd ud af ham.

c: Butikkerne og Gladsaxe hænger fortsat.

d: Vi var for sent ude m.h.t. penge til miljøtrafikugen. Eventuelt kan
vi lave samme opstilling som sidst på Brønshøj Torv.

e: Ingen har meldt sig til at hjælpe Klaus med hjemmesiden.

f: Jacob skriver til hjemmesiden og vore resultater.

g: Der skal skrives til både udvalgte politikere og Ørestaden om status
for metroens fremtid. (Leif, Poul og Christian).

h: Vi skal lave en lille rapport om passagertal og økonomi i
nordvestmetroen. Kan laves ud fra Basisnetrapportens resultater, samt
tal fra nuværende metro. (Bjarne og Hans).


5: Vi mangler en liste over betalende medlemmer.

Næste møde 11/9 kl. 19:30 hos Leif, Bytinget 14.

Hilsen Hans

[Til top..]

Referat af 7. bestyrelsesmøde i Nextmetro 2/6 2003 hos Christian
Til stede: Leif, Bjarne, Jacob, Christian, Klaus og Hans

1: Referatet fra forrige møde blev godkendt.

2:
Leif kunne meddele at hvervningen den 3/5 gik i vasken, mens der blev
kapret 16 nye medlemmer den 24/5. Efterfølgende var vi i Brønshøj Husum
avis.

3:
Knud Erik Fisker (Soc.Dem.) ønsker at medvirke i en artikel, der
arbejdes på sagen.

4:
Der blev overrakt en præmie i forbindelse med metro quiz.

5:
Vi har været i pressen, Cristian med artikel i Berlingske, og Leif og
Klaus har været i lokalradioer.

6:
Jacob foreslog et link til pressen hvor man kan downloade billeder af
os.

7:
Hjemmesiden er tilmeldt diverse søgemaskiner.

8: Aktionsliste:

a) Der ses bort fra jakker p.g.a. prisen.

b) Klistermærkerne er fortsat ikke klar.

c) Butikkerne er fortsat ikke med p.g.a. b).

d) Der skal arbejdes videre på kontakten til Gladsaxe (Leif).

e) Der skal laves en lokal TV udsendelse med Bispebjerg lokal TV (Leif).

f) Der skal søges penge til miljøtrafikugen, og eventuelt laves en stor
metrosøjle (Bjarne og Hans).

g) Vi har fortsat ikke fået kontakt til grundejerforeningerne.

h) Leif har endnu ikke fået kontakt til Ørestadsselskabet, men vil
forsøge gennem de lokale politikere.

i) Klaus vil gerne have forstærkning til arbejdet med hjemmesiden.

9:
Der skal sendes en redegørelse til medlemmerne om at vi fremmer sagen,
eventuelt pressemeddelelser. Jacob koordinerer det videre politiske
arbejde.

10:
Der skal elektronisk sendes et nyhedsbrev ud inden for 14 dage, bl.a.
med status om metroarbejdet (Leif, Klaus, Bjarne).

11:
Nørrebrorådet er interesseret i sagen.

12:
Vi må deltage i åbningen af Vanløse metroen.

13:
Der skal kåres årets metromand.

14:
Hidtil har det meste grafiske arbejde været udført af Claus Fenger. Da
Claus's tid imidlertid er begrænset, og han flytter fra byen sidst på
sommeren, er det nødvendigt at en anden kan overtage det grafiske
arbejde. Vi opfordrer hermed alle medlemmer, der har evner i den
retning, eller kender nogen der har det, til at melde sig. Ellers vil en
række aktiviteter stå i stampe.

15: Næste møde
Hos Bjarne, Holcks Plads 13, 14/8 Kl. 19:30.

Venlig hilsen Hans

[Til top..]

Referat af det 6. Bestyrelsesmøde hos Leif, 28/4 2003
Til stede: Bente, Christian, Jacob, Klaus, Leif og Hans

1: Forrige rererat kunne godkendes.

2: Klaus kunne oplyse at der er kommet 50 nye medlemmer. Han har også
lavet en medlemdliste.

3: Kommende hvervning på gaden foregår lørdag den 3. maj og lørdag den
24 maj. Det blev foreslået at lave et vagtskifte kl. 13:30.

4: A bukke har vist sig at være dyre at købe, men Jacob undersøger om de
kan fås billigt i den blå avis.

5: Butikshvervningen afhænger af klistermærkerne, som endnu ikke er
klare.

6: Jakkerne har vist sig at være dyrere end forventet. Derfor nøjes man
i første omgang med kortærmede trøjer.

7: M.h.t. grundejerforeninger er der ikke sket yderligere, men på Jacobs
vejlaug mente man ikke at den slags hørte hjemme hos vejlauget.

8: Christian laver nogle kuverter med logo.

9: Der skal arbejdes mere med den politiske side af sagen. Der må
følges op på hvad de laver i HUR, og på udredningdgruppen, der arbejder
med Cityringen. Eventuelt kan agtindsigt kræves.

10: Næste møde 2/6 kl. 19:30 hos Christian, Højstrupvej 140.

Hilsen Hans

[Til top..]

Referat af det 5. bestyrelsesmøde hos Klaus, 17/3 2003
Tilstede: Bente, Christian, Klaus, leif og Hans.

1:
Referatet fra forrige møde blev godkendt.

2:
Folderen kunne i det store hele godkendes, men det blev foreslået at
skrive navn, adresse og tlf. nr. på Leif på bagsiden. Yderligere blev
det foreslået at fjerne logoet fra kortet på forsiden.

3:
Der skal arbejdes på at de grafiske programmer overtages af en anden, da
Claus Fenger rejser til sommer.

4:
Der skal laves to udgaver af velkomstbrevet, et som indeholder en
opkrævning og et uden. Derudover var der småkommentarer til brevet.

5:
Den præcise form på klistermærkerne blev aftalt.
a: En kvadratisk med årstal (klister på forsiden). Christian lavede en
lille model i papir. Ca. 100 stk
b: Logoet, 16x5 cm med klister på bagsiden. Ca. 300 stk.
Hans hører hos Claus hvordan tingene i praksis skal laves.

6:
Med hensyn til grundejerforeningerne er der ikke sket noget.

7:
Det blev bemærket at hjemmesiden kan ses via Brønshøj-Husum Nu.

8:
Der skal skrives en artikel om medlemshvervningen den 5/4.

9:
Christian vil lave et par billeder af Brønshøj Torv, med henblik på fup
foto af Torvet med metro søjle.

10:
Leif har fundet en forretning, som kan lave jakker, ca. 100-120 kr. pr.
stk.

11:
Hvervningen foregår 5/4 kl. 10:00 og starter ved Brønshøj torv.
Medlemmer skal orienteres.

Næste møde:
Mandag den 28/4 19:30 hos Leif, Bytinget 2

Hilsen Hans

[Til top..]

 

Referat af det 4. bestyrelsesmøde i NextMetro, hos Christian 19/2 2003
Tilstede:
Christian, Bente, Klaus, Leif og Hans.

1:
Forrige referat blev godkendt.

2:
Aktionsliste:
a)
Folderen blev diskuteret og der kom forslag til ændringer som snarest
muligt bliver tilføjet af Claus og Hans.

b)
Velkomstbrevet er endnu ikke klart, men laves snarest muligt af Leif.

c)
Klistermærkerne er endnu ikke lavet.

d)
Jakkerne med logo er endnu ikke klare.

e)
Med hensyn til aviser er Berlingeren og ingeniøren med m.h.t. at forsyne
os med artikler.

f)
Butikkerne - venter til pjecen er klar

g)
Trickfotoet er ikke klar.

h)
Gadehvervningen skal foregå 5/4.

Næste møde:
Mandag den 17/3 kl. 19:30 hos Klaus på Højlandsvangen 5.

Hilsen Hans

[Til top..]

 

Referat af det 3. bestyrelsesmøde i Nextmetro 21/1 2003 hos Bente
Til stede: Bente, Klaus Jacob, Christian, Leif og Hans

1:
Referatet af forrige møde kunne godkendes, men Klaus og leif ønskede en
mere fast form, f.eks. en aktionsliste med deadline og ansvarlig. Man
ønskede også at referatet for fremtiden bliver lagt på hjemmesiden.

2:
Jacob foreslår at der på hjemmesiden henvises til nyheder om metroen i
de største aviser. Jacob kontakter de største aviser.

3:
Økonomi. Klaus's liste over diverse er ved at være klar. Klaus vil ikke
have FI kort overrakt direkte på gaden.

4:
Med hensyn til folderen meddelte Hans at han og Claus havde arbejdet på
den, og var gået i stå p.g.a. manglende kvalitet af kort over
befolkningstæthed og stationsafstand.
Alle blev enige om hurtigst muligt at få den klar også selvom kortene
ikke bliver helt ideelle. Andre aktiviteter er låst p.g.a. den manglende
folder. Hans melder tilbage hvis den ikke kan bliver klar inden for en
uge. Folderen kan eventuelt laves i pdf format, så den kan sendes
elektronisk til nye medlemmer.

5:
Velkomstbrevet bliver skrevet af Leif og Poul.

6:
Klistermærker laves af Claus.

7:
Butikker kontaktes af Bente og Christian.

8:
Gade erhvervningen skal foregå ultimo marts. Ansvarlig Leif. Passende
påklædning søges.

9:
Artikler til aviser, Leif

10:
Jacob har haft kontakt med to skoler, der lyder positive. De vil gerne
stille gymnastiksale til rådighed. Der arbejdes på et arrangement 6.
marts. Radiometer er også kontaktet.

11:
Grundejerforeninger kontaktes. Koordineres af Leif

12:
Idrætsforeninger kontaktes af Klaus.

13:
Hjemmesiden har fået et løft. Der skal arbejdes på at folk kan få en
automatisk tilbagemelding når de har meldt sig ind via hjemmesiden.

14:
Næste møde:
Onsdag den 19. februar, kl. 19:30 hos Christian, Højstrupvej 140.

Hilsen Hans

[Til top..]

 

Referat i det 2. bestyrelsesmøde i Nextmetro 10/12 2002 hos Jacob
Til stede: Bente, Claus, Christian, Jacob, Klaus, Leif og Hans.

1:
Meddelelser:
a: Leif kunne fortælle at Nextmetro forslaget er optaget i HUR's hvidbog
over projektforslag.
b: Der vil blive oprettet en nyhedsside på hjemmesiden.


2:
Økonomi: Der er oprettet en konto i Arbejdernes landsbank. Banken er
også selv interesseret i projektet.


3:
Hvervning af nye medlemmer:
a: Der skal laves en ny folder til nye medlemmer. Laves af Claus og Hans

b: Nye medlemmer skal have overrakt et FI kort på gaden.
c: Poul forventes at skrive et velkomstbrev, både til enkeltepersoner og
til virksomheder.
d: Der skal laves klistermærker og lign.
e: Kædebreve er fravalgt.
f: Leif har haft kontakt med Axel Heich for at lave billeder af kommende
stationer.
g: Der skal laves artikler til aviser som Brønshøj Husum avis. (Leif,
Poul og Jacob)
h: Der skal laves et fup foto af en metrosøjle ved Brønshøj torv.
(Claus)
i: Almindelige folk på gaden, butikker og virksomheder vil blive
kontaktet. (Bente og Christian)
j: Ideen om at dukke op på et kræmmermarked er skrinlagt.
k: Jacob vil kontakte forskellige arbejdspladser, samt politikere.
m: Grundejerforeninger bliver kontaktet af Leif og Hans.
n: Jacob vil kontakte præsidenten for Ørestadsselskabet Anne Grete Foss,
for at få en brugt metrosøjle til fremtidige happenings.


4:
Hjemmeside.
a: Hjemmesiden skal have et løft
b: På kortet over ruten foreslår Christian at kan skal kunne klikke på
de enkelte stationer.
c: Der er visse problemer med vores internet udbyder.
d: Der skal være flere billeder og siden for de nye medlemmer skal
forbedres.
e: Det skal være lettere at finde vores hjemmeside fra søgemaskiner.
f: Der skal være et link til siden fra Ørestadsselskabets side om
cityringen, hvor man i forvejen har aftegnet en linie til Brønshøj. Igen
kontakter Jacob A. G. Foss.


5:
Næste møde: 21/1 2003 kl. 19:30 hos Bente, Brønshøj Kirkevej 19, tlf.
38607305


Venlig hilsen Hans Wanner

[Til top..]

 

Referat af 1. bestyrelses møde hos Leif, den 19/11 2002
Deltagere: Leif, Klaus, Claus, Bjarne, Jacob og Hans.
1) Referatet fra den stiftende generalforsamling blev godkendt, dog
mangler Dan's underskrift.
2) Hans blev valgt som sekretær, og Bente udpeget som næstformand (uden
at være tilstede). Kassereren Klaus holder styr på hvem der er medlem af
foreningen.
3) Økonomi: Der oprettes en konto i arbejdernes landsbank. Betalingen
opkræves vis pbs.
4) Der vil i fremtiden bliver anvendt en strategi for erhvervelse af nye
medlemmer, lignende underskriftindsamlingen. Man kontakter folk på gaden
og uddeler et indbetalingskort. Forskellige forretninger og
sportsforeninger bliver også kontaktet, og der søges taletid hos diverse
institutioner. Der blev nedsat et særligt eliteudvalg, bestående af
Leif, Jacob og Bjarne, som inden næste bestyrelsesmøde skal udtænke en
mere detaljeret strategi for nyerhvervelse af medlemmer. Kædebreve blev
også diskuteret.
5) Hjemmeside: Klaus og Claus holder siden opdateret. Senere vil der med
regelmæssige mellemrum blive udsendt et nyhedsbrev via mail til alle
medlemmer.
6) Der skal skrives artikler, bl.a. i Brønshøj Husum avis, for
derigennem at lave propaganda for Foreningen.
7) Der skal laves en "fup metrosøjle" ved Brønshøj Torv.
8) Hans holder øje med trafikpolitiske beslutninger, bl.a. HUR's hvidbog
med projektforslag.
9) Foreningen holder et månedligt møde, næste møde: 10/12 Kl. 19:30 hos
Jacob, Degnemose alle 25.


Hilsen Hans Wanner

[Til top..]

 

Referat fra den stiftende generalforsamling af Foreningen NextMetro
Dato: 24. oktober 2002

Sted: Medborgerhuset Pilegården, Brønshøj.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent
2. Foreningens videre arbejde
3. Fastsættelse af vedtægter
4. Valg til bestyrelsen, samt valg af revisorer
5. Fastsættelse af kontingent
6. Eventuelt


Ad 1.
Som dirigent blev valgt Dan Wandahl, og som referent blev valgt Leif Kaare Jensen.

Ad 2.
Fra en god debat, som afspejlede stor vilje i forsamlingen til at fortsætte kampen for en metrolinie gennem Københavns nordvestlige bydele, kan fremhæves følgende forslag til det videre arbejde i foreningen:

- Fokus på forslaget vedr. Cityringen
- Fokus på de financielle forhold
- Støtte vore lokalpolitikere med gode argumenter
- Tættere samarbejde med lokalrådet
- Indragelse af naboområder som f.eks. Nordvest og Gladsaxe
- Saglighed frem for alt
- Fokus på at skaffe medlemmer til foreningen

Ad 3.
Forslag til vedtægter for foreningen blev gennemgået og kommenteret.

Foreningens vedtægter af november 2002 er vedlagt dette referat.

Det skal bemærkes, at første regnskabsår går frem til 31. december 2003.

Ad 4.
Som bestyrelse blev valgt:

Formand: Leif Kaare Jensen
Kasserer: Klaus Sørensen
Medlemmer: Christian Hesselberg
Bente Mortensen
Hans Wanner

Som revisorer blev valgt:

Poul Høgh Østergaard
Claus Fenger


Ad 5.
Det årlige kontingentet blev fastlagt til følgende:

Enkeltpersoner: kr. 100,- (kr. 50 for unge under 25 år)
Foreninger: kr. 300,-
Virksomheder og forretninger: kr. 300,-

Ad 6.
Al intern korrespondance i foreningen vil foregå via e-mail, og informationer lægges på foreningens hjemmeside

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Brønshøj den 27. oktober

Leif Kaare Jensen

[Til top..]