Høringssvar trafikplan 2003

Hovedstadens Udviklingsråd
Gammel Køge Landevej 3
2500 Valby


30. November 2003


Høringssvar til trafikplan 2003

Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) har udsendt et udkast til trafikplan 2003 og udbedt sig kommentarer. Foreningen NextMetro har læst trafikplanen igennem og har følgende bemærkninger til udkastet:
Målene i Trafikplan 2003 er bl.a.

  • Et velfungerende internt trafiksystem og hurtige forbindelser til omverdenen for regionens borgere og virksomheder er afgørende forudsætninger for den ønskede udvikling for regionen (vækst, velfærd og miljø).
  • Der skal være gode kollektive transportmuligheder i byen.
  • Trafikplanens opgave er at sikre god betjening af både de eksisterende og de nye byområder.

Foreningen NextMetro finder det uforståeligt, at en metroforbindelse gennem de nordvestlige bydele ikke indgår i HURs forslag til trafikplanlægningen for de kom-mende år.

Gennem mange år har disse, nogle af hovedstadens tættest befolkede bydele, været henvist til den dårligste kollektive trafikbetjening. Det er således de eneste bydele, som ikke forbindes af højklassede trafikforbindelser til city.

At få disse bydele tilsluttet metronettet er en af de mest påtrængende trafikale op-gaver i de kommende år.

Et flertal af politikerne i Københavns Borgerrepræsentation har forud for sidste valg tilsluttet sig, at spørgsmålet om en metrobetjening af de nordvestlige bydele undersøges grundigt i forbindelse med den udbygning af metronettet, som for øje-blikket er under planlægning. Såvel Københavns overborgmester Jens Kramer Mik-kelsen som Gladsaxes borgmester Karin Søjbjerg Holst har i udtalelser til pressen her i efteråret (Politiken 12.10.03, Morgenavisen Jyllands-Posten 13.10.03) tilsluttet sig disse synspunkter og slået til lyd for, at man inddrager en metrobetjening af de nordvestlige bydele i planlægningen.

Vi skal samtidig henlede opmærksomheden på, at Ørestadsselskabet - i den over-ordnede planlægning i forbindelse med cíty-ringen - har anvist en mulig tilslutning af en metrolinie gennem de nordvestlige bydele.
I det følgende vil NextMetro benytte lejligheden til at uddybe disse synspunkter:

Passagergrundlaget overstiger antalsmæssigt ethvert andet for kollektiv trafikføring i ho-vedstadsområdet, der ikke allerede er eller vil blive betjent af metro eller S-tog.
Op mod henholdsvis 45.000 og 90.000 passagerer vil benytte den kollektive trafik i de nordvestlige områder viser NextMetros beregninger, der bygger direkte på ba-sisnetrapportens forudsætninger og metode. Beregningerne understøttes af det fak-tum, at Københavns - uden sammenligning – mest benyttede, såvel som 3. mest be-nyttede buslinier netop betjener Frederikssundsvej og Nørrebrogade.

Nordvestområdet er det mest underforsynede i Københavns Kommune hvad angår skinnebåret offent-lig trafik. Intet andet sted i Københavns Kommune med tilsvarende befolknings-grundlag opleves samme lange afstand til nærmeste S-tog eller metrolinie. På trods af at Nordvest, Bellahøj, Brønshøj, Tingbjerg og Gladsaxe hører til blandt Københavns absolut tættest befolkede bydele, er der således flere steder hvor afstanden til et S-tog eller metro nærmer sig 3 kilometer. Nordvestområdet står derfor i særdeles stærk kon-trast til Trafikplan 2003s omtale af stationsnærhedsprincippet. Dermed er den offent-lige trafikbetjening i området ganske enkelt helt ude af trit med princippet bag den regionalplanlægning, der har gjort sig gældende siden 1989. (Jf. Trafikplan 2003 kapi-tel 11)

Manglende trafikkapacitet gennem Nordvestområdet er et resultat af stærk biltrafik kombineret med én vejbane i hver retning. Linie 5A tilbagelægger distancen mellem Tingbjerg/Brønshøj og city med ca. samme fart som hestetrukne vogne fra forrige århundrede. Og den såkaldte hurtigbuslinie har sølle betingelser for at leve op til sit navn: I myldretiden kører linie 350S med en gennemsnitsfart på ca. 18 km i timen. Forsøg på at øge kapaciteten vha. busser vil - som det har vist sig i praksis efter indfø-relse af stambuslinier - resultere i yderligere kødannelse og længere rejsetider. Offent-lig trafik kan kun øges mærkbart vha. en metrolinie. Nordvestområdet er det område, hvor der kan vindes flest rejseminutter på at indføre en metroforbindelse. Og derfor vil en metroforbindelse på denne rute være forbundet med de største samfundsøko-nomiske gevinster.

NextMetro har tidligere fremført sine synspunkter over for HUR (i brev af 10.06.2002 i forbindelse med opstarten til Trafikplan 2003), hvor vi opfordrede HUR til at sikre, at der i forbindelse med det - nu igangværende udredningsarbejde angående cityringen - gennemføres en kortlægning af og trafikprognoser på en me-troforbindelse gennem de nordvestlige bydele til city. Vi kan desværre konstatere, at vores forslag ikke på nogen måde indgår i forslaget til Trafikplan 2003.
Det er uacceptabelt, at så store dele af Københavns befolkning efter HURs opfat-telse fortsat skal henvises til mellem- og lavklassede trafikbetjeninger som stam- og bybusser, mens andre bydele betjenes med en vifte af skinnebårne og busbetjente løsninger. Og det undergraver tilliden til det politiske system og de politiske beslut-ningstagere, at et behov, der er så veldokumenteret, og et forslag til dets løsning, som har fået så stor tilslutning blandt befolkningen og blandt hovedstadens folke-valgte på tværs af det politiske spektrum, ikke indgår i rådets forslag til den fremti-dige trafikplanlægning.
Vi skal indtrængende henstille til HUR, at denne åbenlyse fejl korrigeres i den ende-lige trafikplan, og at rådet umiddelbart tager skridt til at indlede de efterlyste kort-lægnings- og udredningsarbejder som grundlag for den egentlige planlægning af en kommende nordvest-metro.

Med venlig hilsen

Leif Kaare Jensen
Bestyrelsesformand
NextMetro