Vedtægter

Følgende vedtæger blev vedtaget på den stiftende generalforsamling 24. oktober 2002:

Navn og hjemsted
§ 1.
Foreningens navn er NextMetro. Dens hjemsted er København.

Formål
§ 2.
Foreningens formål er at sikre realiseringen af en metrolinie gennem Københavns nordvestlige bydele.

Medlemmer
§ 3.
Som foreningens medlemmer kan optages personer samt virksomheder, institutioner og foreninger.

§ 4.
Medlemmer, som modarbejder foreningens formål, kan ekskluderes af foreningen. Beslutning om eksklusion tages af bestyrelsen og skal forelægges førstkommende ordinære generalforsamling.


Generalforsamling
§ 5.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Kun generalforsamlingen kan vedtage og ændre foreningens vedtægter.
På generalforsamlingen afgøres alle anliggender, herunder ændringer af vedtægter ved simpelt stemmeflertal, Undtaget herfra er beslutning om foreningens opløsning, se § 12.

§ 6.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar. Indkaldelse skal ske til hvert medlem med mindst 3 ugers varsel og skal indeholde dagsorden, hvori følgende punkter skal indgå:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Aktivitetsplan og budget
7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af formand, kasserer, øvrig bestyrelse og valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 pct. af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Anmodningen skal indeholde en redegørelse for de spørgsmål, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal da senest 14 dage efter anmodningens modtagelse indkalde generalforsamlingen med mindst 1 uges og højst 3 ugers varsel.

Bestyrelsen
§ 7.
Bestyrelsen leder det daglige arbejde i foreningen, herunder træffer beslutning om anbringelse af forenings midler.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig på første møde umiddelbart efter generalforsamlingen og vælger af sin midte næstformand og sekretær.
Bestyrelsesmøderne er åbne for alle foreningens medlemmer.
Beslutningerne på bestyrelsesmøderne indføres i forhandlingsprotokollen.
Hvis et medlem forlader bestyrelsen kan bestyrelsen supplere sig selv.

§ 8.
Foreningen tegnes af formanden eller kassereren. Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv tegningsfuldmagt til øvrige medlemmer af foreningen.

Regnskabet
§ 9.
Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 10.
Regnskabet skal i afsluttet og revideret stand udsendes til medlemmerne senest 10 dage før den ordinære generalforsamling
Revision af foreningens regnskab foretages af foreningens kritiske revisorer.

Foreningens opløsning
§ 11.
Foreningens kan opløses af generalforsamlingen. Dette skal ske med 2/3-dels flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue velgørende og/eller almene formål efter generalforsamlingens beslutning.